הגנת הסביבה

הגנת הסביבה יוצרת מקומות עבודה חדשים.

בישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת נדון תיקון לחוק למניעת מפגעים. עיקרו, לעדכן את החקיקה ולהתאימה
להתפתחויות מרחיקות הלכת שחלו בתחום הגנת הסביבה ב-25 השנים האחרונות, מאז החקיקה הראשונה.