אויר מורעל

אויר מורעל.

גודלי המומחים בעולם קובעים, כי כמות אדי הרעל והפיח, שנושמים אזרחי תל-אביב וחיפה, היא מן הגבוהות בעולם.